Latest Updates

Linga Bhairavi is an exuberant expression of the Divine Feminine – fierce and compassionate at once. The Devi, consecrated by Sadhguru in January 2010, greatly enhances the physical dimensions of life, material wellbeing and health. The Linga Bhairavi Temple is located at the southwest corner of the Dhyanalinga Temple Complex, Velliangiri Foothills, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

Shri Linga Bhairavi Shtakam

Bhairavi Shambhavi Candramaulirabala.Aparna Uma Parvati
Kali Haimavati Shiva Trinayani Katyayani Bhairavi |
Savitri Navayauvana Shubhakari Samrajyalakshmiprada

Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 1 ||

Bhairavi Mohini Devata Tribhuvani Anandasandayini
Vani Pallavapanivenumuraliganapriya Lolini |
Kalyani Udurajabimbavadana Dhumrakshasamharini
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 2 ||

Bhairavi Nupuraratnakan^Kanadhari Keyuraharavali
Jaticampakavaijayantilahari Graiveyakairajita |
Vinavenuvinodamanditakara Virasane Samsthita
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 3 ||

Bhairavi Raudrini Bhadrakali Bagala Jvalamukhi Vaishnavi
Brahmani Tripurantaki Suranuta Dedipyamanojvala |
Camunda Shritarakshaposhajanani Dakshayani Vallavi
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 4 ||

Bhairavi Shuladhanuh Kashan^Kushadhari Ardhendubimbadhari
Varahi Madhukaitabhaprashamani Vaniramasevita |
Malladyasuramukadaityamathani Maheshvari Cambika
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 5 ||

Bhairavi S.Rshtavinashapalanakari Arya Visamshobhita Gayatri
Pranavaksharam.Rtarasah Purnanusandhi K.Rta|
Omkari Vinatasutarcitapada Uddandadaityapaha
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 6 ||

Bhairavi Shashvata Agamadivinuta Arya Mahadevata
Ya Brahmadipipilikantajanani Ya Vai Jaganmohini |
Ya Pa~Ncapranavadirephajanani Ya Citkala Malini
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 7 ||

Bhairavipalitabhaktarajadanisham Bhairavishtakam Yah Pathet
Bhairavi Lolakatakshavikshalalitam Caishvaryamavyahatam |
Bhairavi Pavanamantrarajapathanadante Ca Mokshaprada
Cidrupi Paradevata Bhagavati Shrilinga Bhairavi || 8 ||


|| Iti Shrilinga Bhairavi Shtakam Sampurnam |

For more details please visit :http://www.lingabhairavi.org/

0 comments:

Post a Comment

Subscribe To Alerts...........

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Blog Archive

Popular Posts