Latest Updates

SRI DAKSHINAAMOORTHY STOTRAM -Telugu Lyrics

SRI DAKSHINAAMOORTHY STOTRAM  -Telugu Lyrics
విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ ||

 బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ ||

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౩ ||

నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిః స్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే
 || ౪ ||
 దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామోహసంహారిణే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౫ ||
రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్ సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౬ ||

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౭ ||

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితః తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౮ ||

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోఽంబరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్ ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకమ్ నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోః తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౯ ||

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మింస్తవే తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్థమననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతమ్ || ౧౦ ||

Kaki fruit benefits Scientific name: Diospyros virginiana.

Kaki fruit benefits
  • Scientific name: Diospyros virginiana.
  •     Persimmon fruit  /  Divine Fruit /  Kaki fruit  /Jove’s fire /The Fruit of the Gods / Nature’s Candy
  • Persimmon, also known as the Divine Fruit’ due to its scientific name of Greek origin, is found during autumn.  
  •   The popular one is the Chinese native, Diospyros kaki, widely known as the Japanese persimmon.
Persimmons can be eaten fresh, dried, raw, or cooked, which changes the flavor, but they are generally sweet and pulpy. If allowed to ripen fully, the flesh can almost be scooped out with a spoon.

    There are some best benefits of persimmon fruit.  The fruit shares a close resemblance with tomato in appearance Its a berry

1. Aids Weight Loss :A medium sized fruit  offers just 31 grams of carbohydrates. The fruit has hardly any fat in it.
These two factors make it an ideal friend for those who wish to snack on while trying to shed those extra pounds!
 

2. Prevents Cancer : Prevent Cancer : Fruit is packed with antioxidants, the anti-cancer agents that can boost your body’s ability to fight free radicals, improve overall health and protect against many diseases.  Persimmons have high levels of vitamin C and A, as well as phenolic compounds like catechins and gallocatechins, which are directly connected to preventing different types of cancer.
 3. Boost Immunity  : Persimmons contain betulinic acid, which is a proven anti-tumor compound. This can reduce the chances of contracting tumors by inducing apoptosis, also known as programmed cell death, and if you already have a tumor, it can reduce the size and stop cancer from metastasizing.   Persimmons help boost immunity due to the presence of vitamin C. They have one of the highest ascorbic acid (vitamin C) content among other fruits and a single persimmon has approximately 80% of the daily requirement of this beneficial nutrient. Vitamin C stimulates the immune system and increases the production of white blood cells, which are the primary line of defense for the body against microbial, viral, and fungal infections, as well as foreign bodies or toxins.
4. Aid in Digestion :    Like most fruits, persimmons are a good source of fiber, containing almost 20% of the daily requirement in a single serving.
Fiber helps the body process food in a more efficient way by adding bulk to the stool, stimulating peristaltic motion to move the food through the digestive tract, increasing secretions of gastric and digestive juices, and relieving symptoms of constipation and diarrhea. Overall, a high-fiber fruit like persimmons can be a major boost to your gastrointestinal system and can protect you from colorectal cancer and other similar diseases. It can also help people lose weight by defending them against lipid uptake, which can cause obesity.
5.. Prevent Premature Aging :Persimmons are rich in a number of vitamins, specifically vitamin A, beta-carotene, lutein, lycopene, and cryptoxanthin. These vitamins function as antioxidants in the body to reduce oxidative stress and prevent signs of premature aging, like wrinkles, age spots, Alzheimer’s disease, fatigue, loss of vision, muscles weakness, and a number of other conditions.
6.Improve Vision .The compounds in persimmons also have a proven benefit for the health of your eyes! Zeaxanthin, a member of the B complex of vitamins, present in persimmons, is directly linked to improved eye health due to its behavior as an antioxidant substance. Studies show that this compound reduces macular degeneration, cataracts, and night blindness.
7. Control Blood Pressure :    Potassium is another mineral found in significant quantities in persimmons. Potassium can act as a vasodilator and lower blood pressure, thereby increasing blood flow to various parts of the body. Low blood pressure also reduces strain on the cardiovascular system and prevents various heart diseases from occurring. Persimmons also contain various vasodilating organic compounds that further lower blood pressure, making them a very good fruit for heart health.
8. Regulate Blood Circulation .    Along with lowering blood pressure, persimmons provide copper, an essential element in creating new red blood cells. Without copper, you cannot uptake various essential nutrients to make additional hemoglobin. Increased circulation of healthy red blood cells increases cognitive function, muscle tone, metabolism, and energy levels, as well as wound repair and cellular growth.
9. Improve Metabolic Activity :    Persimmons contain elements of the B complex of vitamins like pyridoxine, folic acid, and thiamin, which are all essential parts of various enzymatic processes and metabolic functions throughout the body. And these elements ensure that your body’s systems function efficiently and effectively, thereby increasing your overall metabolism. Further, persimmons can boost energy levels, increase muscle tone, and improve digestion.

10.  Reduces Water Retention
Being diuretic in nature, persimmon can put a stop to water retention as well as increase the amount of urine flowing through the kidneys. High in potassium, it ensures that no significant mineral is lost during urination.
   

Subscribe To Alerts...........

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Popular Posts